วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

แจ้งสอบ E-Exam  ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตังแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๗๓๐ สนามสอบ
 ศูนย์ กศน.อ.ระยอง  หน่วยสามารถ

DOWNLOAD 

รายชื่อดังนี้

https://mega.co.nz/#!Bt8QyQBJ!DrOXqMb8ofbkNtZd1yBJjIznJrtk8LFByMhn4oQ9iUM

และตรวจสอบรายชื่อทหารกองประจำการในสังกัดของหน่วย เข้ารับการสอบในวันเวลาดังกล่าว พร้อมจำหน่ายยอด ให้ กองกำลังพล ทราบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

สรุปผลการสอบปลายภาค ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามสอบ สโมสรศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
ฟังผลการสอบปลายภาค ๑/๕๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ วิชาบังคับ
สอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๑/๕๗ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ในวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ ในวันที่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

 ให้หน่วย/เจ้าหน้าที่ประสานงาน และครูประจำกลุ่ม ตรวจสอบรายชื่อทหารกองประจำการที่อยู่ในสังกัด  ของตน และแจ้งให้ทหารกองประจำการที่เป็นนักศึกษา กศน. ทราบ เพื่อเข้าสอบปลายภาคเรียน
 โดยมีรายละอียดดังนี้.-
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗  ณ สนามสอบ สโมสรศรีอุทัย  กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑https://mega.co.nz/#!BUFUTLxR!vc43bRU50AJpqyoeHpuxr-MZnqF6alEwMtFH0tIJ80M   https://mega.co.nz/#!sdUxjSyZ!Uavyf6ozEQKDiAUg2NZG5zuOFdP58uqNOl7pVNh-884      รายชื่อทหารที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีสิทธิสอบปลายภาคเรียน
ในวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามสอบ ณ สนามสอบ สโมสรศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑   https://mega.co.nz/#!QEkXFDKT!GCxWSmpq_ZNQjDpP7peUdgCPycoCwrpa9D4SLMsge5I  ระดับประถมhttps://mega.co.nz/#!NElkWJCb!EEkswbM0z2mWCREnI6HH0ypyxoK0GKD5DUK2pedGZb0
 ระดับ ม.ต้นhttps://mega.co.nz/#!MBkCySoK!FAg_g8CAQaAEtk8uG8MQM_kSAPjqaCpyWFUPe2sSdLw
ระดับ ม.ปลาย https://mega.co.nz/#!4FEXkb7R!TjlBthO2wdYu3D-oOOxNWAGNO2653D5fNIR3vHkIFj4
ติดต่อประสานงานได้โดยตรง ส.ท.สุรเนช   เย็นอนงค์  เจ้าหน้าที่ กศน.บชร.๑  
 กองกำลังพล โทร.ทบ.๖๙๓๑๙ - ๒๐

กิจกรรมพบกลุ่ม


กิจกรรมพบกลุ่มของนักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ กศน.อ.เกาะจันทร์