วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายชื่อทหารที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับประถม, ม.ต้น และ ม.ปลาย
https://mega.co.nz/#!loM1xbiZ!EKfUZkdZ6ZcNPLd1aBnBGZW0dMbKGEJX8pvs3cH_3ck
ติดต่อ ทำเรื่องขอจบได้ที่ ศูนย์ กศน.เกาะจันทร์  หลักฐานในการขอจบ
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวเอง, พ่อ, แม่                           อย่างละ ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   ตัวเอง, พ่อ, แม่        อย่างละ ๑ ฉบับ
๓. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม                                            จำนวน  ๑  ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ                  จำนวน  ๑  ฉบับ
๕. ภาพถ่าย ๒ นิ้ว                                                           จำนวน  ๔  รูป