วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

           บัญชีรายชื่อนักศึกษาทหารกองประจำการที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/58 นักศึกษาใหม่
ดาวน์โหลด

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ ก.ย.๕๘ กศน.อ.เกาะจันทร์ จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียน นักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ สนามสอบ อาคารสโมสรศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ Facebookกองกำลังพล

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

เมื่อ ๐๘๐๘๓๐ ก.ย.๕๘ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ ๘ ก.ย. วันการศึกษานอกโรงเรียน
 ณ สำนักงาน กศน.จว.ชลบุรี โดยมีคณะครูประจำกลุ่ม บชร.๑ และนักศึกษาทหารกองประจำการ จำนวน ๖๐ นาย  ข้าร่วมกิจกรรม 
                              ดูรูปภาพ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่1 
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘๓๐ - ๑๗๓๐  ณ  สนามสอบ บชร.๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย
รายละเอียดอื่นๆ กองกำลังพล จะแจ้งให้ทราบอีกภายหลัง
ติดต่อประสานงานได้โดยตรง กับ ส.ท.สุรเนช  ฯ/เจ้าหน้าที่ โทร 098-9081020 โทร.ทบ. 69319 

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

เมื่อ ๐๔๐๙๓๐ ก.ย.๕๘ เสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมพัฒนาปัญญาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ณ อาคารพระพุทธอิทธิคุณากร บชร.๑ โดยมีคณะอาจารย์จาก วิทยาลัยอีเทค ชลบุรี, โรงเรียนชลบุรีเฮลท์แคร์ และมหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตชลบุรี มาชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน.อ.เกาะจันทร์ และนักศึกษาทหารกองประจำการFacebook กองกำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

            ศูนย์ กศน.อ.เกาะจันทร์ ได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ICT) ให้แก่นักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ ๑/๕๘   เมื่อวันที่  ๒๒ – ๒๓  ส.ค.๕๘   เวลา ๐๙๐๐ –  ๑๖๐๐          ณ     ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์   โดยมีครูประจำกลุ่ม  จำนวน  ๘  นาย และนักศึกษาทหารกองประจำการ จำนวน  ๓๕  นาย เข้าร่วมโครงการฯ

พร้อมนักศึกษา  จำนวน ๓๕  นาย  เข้าร่วมโครงการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

                               รายชื่อนักศึกษาที่ ขาดสอบเอ็นเน็ต เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๘
                                                     สามารถดู และดาวน์โหลด

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

                        แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ n - net  ครั้งที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๑/๕๘
ซึ่งนักศึกษาที่มีรายชื่อต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ  (n net)  ในวันที่  ๑๖  ส.ค.๕๘  เวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๐๐   ณ    โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร   อ.เกาะจันทร์   จว.ชลบุรี และให้หน่วยจัดการศึกษา กศน.บชร.๑  สำรวจรายชื่อนักศึกษาฯ และแจ้งให้นักศึกษาทหารกองประจำการได้รับทราบ เพื่อเข้ารับการประเมิน
ดาวโหลด

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่  ๗ - ๘ ก.ค.๕๘ กศน.อ.เกาะจันทร์ ได้จัดกิจกรรมในหน่วยทหาร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาทหารองประจำการ จากสถาบันอาชีวะศึกษา ซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ และหลักฐานการขอจบหลักสูตร ทั้ง ๓  ระดับ (ประถม, ม.ต้น และ ม.ปลาย)   
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ คณะครูประจำกลุ่ม กศน.บชร.๑ และนักศึกษา กศน. 
ทหารกองประจำการ  จำนวน  ๕๐  นาย เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม สร้างสำนึกความเป็นไทย
 (ไหว้ครู) ณ ศาลาประชาคม อ.เกาะจันทร์ โดยมีนักศึกษาทหารกองประจำการได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 ประเภทพานความคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๑  รางวัล