วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

รายชื่อนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ ภาเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แยกกลุ่มการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
จ.ส.อ.ประสงค์  ปริปุรณะ
จ.ส.อ.ภูวนาท      วงเงิน
จ.ส.อ.อนุชิต    แก้วศรี
ร.ท.วิรัตน์   ถิ่นวงค์ม่อม
ส.ท.ปิยะศักดิ์    พันธุมาส
ส.อ.นครินทร์    พิลึกนา
ส.อ.วีระยุทธ  สมหมาย
จ.ส.อ.จอมจักร   ฉั่ววิเชียร
รายชื่อนักศึกษา กศน. ทหารกองประการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แยกกลุ่มการเรียนการสอน  ระดับ ม.ต้น
จ.ส.อ.จอมจักร   ฉั่ววิเชียร
จ.ส.อ.ประสงค์  ปริปุรณะ
ส.ท.ปิยะศักดิ์   พันธุมาส
ส.อ.นครินทร์   พิลึกนา
ส.อ.วีรยุทธ  สมหมาย
จ.ส.อ.อนุชิต   แก้วศรี
รายชื่อนักศึกษา กศน. ทหารกองประการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แยกกลุ่มการเรียนการสอน  ระดับ ประถมศึกษา 

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

                           เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๑๐๐ รอง ผบ.บชร.๑(๒)พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ      พ.อ.ธนภัทร      พละพล                                  รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ. และคณะชุดตรวจนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษา กศน. ในหน่วยทหาร และเยี่ยมชมสถานที่การเรียนการสอน ณ ห้องเรียน ร้อย.ส่งกำลัง สป. พัน.สบร.๒๑ บชร.๑เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ เสธ.บชร.๑ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจประเมิณคุณภาพการเรียนการสอน กศน. ภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และทำการประเมินครูประจำกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน  ณ ห้องเรียน ร้อย.ส่งกำลัง สป.พัน.สบร.๒๑ บชร.๑  และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย บชร.๑เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ ท่าน ผอ.กศน.จว.ชลบุรี,คณะนายทหารประสานงาน,ครูประจำกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ กับการจัดการศึกษา กศน.บชร.๑ และคณะครู กศน.อ.เกาะจันทร์  ให้การต้อนรับ  พ.อ.ธนภัทร พละพล รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ.   และคณะชุดตรวจนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษา กศน. ในหน่วยทหาร   และร่วมประชุม นิเทศการเรียนการสอน     ณ   ศูนย์ กศน.อ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

 เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๕๘  เวลา ๐๘๓๐  พ.อ.เรืองศักดิ์  อรรคทิมากูล  เสธ.บชร.๑ /ผอ.กศน.บชร.๑  ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ณ   ศาลาประชาคม    อ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี