วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

สอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ดาวน์โหลด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดาวน์โหลด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องไปสอบ E - Exam  ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามสอบ อ.เมืองระยอง
รายชื่อนักศึกษา ที่เข้าสอบและขาดสอบ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายงานยอดครูประจำกลุ่ม
     การสอบปลายภาคเรียน ของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๒ – ๑๓ มี.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๘๐๐ ณ สนามสอบ กองบัญชาการช่วยบรบที่ ๑


วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

คณะครูประจำกลุ่ม และนักศึกษา กศน.บชร.๑ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการต้นกล้าแห่งความดี อนุรักษ์ท้องทะเลไทย จังหวัด จันทบุรี เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๕๙


แจ้งเตือนหน่วย ให้หน่วยดำเนินการติดตาม/ตรวจสอบ ทหารกองประจำการที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ในภาคเรียนที่ ๒/๕๘ ที่มีสิทธิ์สอบทุกระดับชั้นและแจ้งให้นักศึกษาทราบ  เพื่อเข้าสอบในวันที่  ๑๒ - ๑๓ มี.ค.๕๙   ณ อาคารกีฬาฯ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑