วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.ย.๕๙ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ เป็นตั้นไป สนามสอบ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย บชร.๑