วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ N - NET
ในวันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๐ 
ณ สนามสอบ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ เป็นต้นไป
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
และมีสิทธิ์สอบในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันที่  ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สนามสอบ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย บชร.๑