วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ N - NET
ในวันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๐ 
ณ สนามสอบ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ เป็นต้นไป
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
และมีสิทธิ์สอบในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันที่  ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สนามสอบ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย บชร.๑

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.ย.๕๙ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ เป็นตั้นไป สนามสอบ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย บชร.๑

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อนักศึกษาทหารกองประจำการที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ N - NET
                    สนามสอบ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559                   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

บัญชีรายชื่อนักศึกษา ผลัดที่ 2/57
รายชื่อนักศึกษาผลัดที่ 2/57 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา
รายชื่อนักศึกษาผลัดที่ 2/57 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักฐานนักศึกษาผลัดที่ 2/57 ระดับประถม และ ม.ต้น
หลักฐานนักศึกษาผลัดที่ 2/57 ระดับ ม.ปลาย

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

          เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ รอง ผบ.บชร.๑(๑) 
เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและใบระเบียนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บชร.๑
www.facebook.com กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่1
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

สอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ดาวน์โหลด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดาวน์โหลด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย