วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

  เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๓๐  สำนักงาน กศน.จว.ชลบุรี ได้มานิเทศ ติดตามการรับชมการปฐมนิเนักศึกษา (ระบบ ETV ) ของนักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ รับชมการถ่ายทอดสดปฐมนิเทศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETVจาก สโมสรกองทับบก โดยมีคณะนายทหารประสานงาน,ครูประจำกลุ่มและ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ให้การต้อนรับ มีนักศึกษาทหารกองประจำการเข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน  ๑๗๘  นายวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557โครงการปรับพื้นฐาน นำเข้าสู่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ ณ ศาลาประชาคม อ.เกาะจันทร์  โดยมีนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ จำนวน ๑๐๐  นาย และครูประจำกลุ่ม     จำนวน    นาย  เข้าร่วมโครงการฯ  ในวันเวลาดังกล่าว 


วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายชื่อทหารที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับประถม, ม.ต้น และ ม.ปลาย
https://mega.co.nz/#!loM1xbiZ!EKfUZkdZ6ZcNPLd1aBnBGZW0dMbKGEJX8pvs3cH_3ck
ติดต่อ ทำเรื่องขอจบได้ที่ ศูนย์ กศน.เกาะจันทร์  หลักฐานในการขอจบ
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวเอง, พ่อ, แม่                           อย่างละ ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   ตัวเอง, พ่อ, แม่        อย่างละ ๑ ฉบับ
๓. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม                                            จำนวน  ๑  ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ                  จำนวน  ๑  ฉบับ
๕. ภาพถ่าย ๒ นิ้ว                                                           จำนวน  ๔  รูป

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

แจ้งสอบ E-Exam  ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตังแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๗๓๐ สนามสอบ
 ศูนย์ กศน.อ.ระยอง  หน่วยสามารถ

DOWNLOAD 

รายชื่อดังนี้

https://mega.co.nz/#!Bt8QyQBJ!DrOXqMb8ofbkNtZd1yBJjIznJrtk8LFByMhn4oQ9iUM

และตรวจสอบรายชื่อทหารกองประจำการในสังกัดของหน่วย เข้ารับการสอบในวันเวลาดังกล่าว พร้อมจำหน่ายยอด ให้ กองกำลังพล ทราบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

สรุปผลการสอบปลายภาค ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามสอบ สโมสรศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
ฟังผลการสอบปลายภาค ๑/๕๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ วิชาบังคับ
สอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๑/๕๗ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ในวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ ในวันที่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

 ให้หน่วย/เจ้าหน้าที่ประสานงาน และครูประจำกลุ่ม ตรวจสอบรายชื่อทหารกองประจำการที่อยู่ในสังกัด  ของตน และแจ้งให้ทหารกองประจำการที่เป็นนักศึกษา กศน. ทราบ เพื่อเข้าสอบปลายภาคเรียน
 โดยมีรายละอียดดังนี้.-
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗  ณ สนามสอบ สโมสรศรีอุทัย  กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑https://mega.co.nz/#!BUFUTLxR!vc43bRU50AJpqyoeHpuxr-MZnqF6alEwMtFH0tIJ80M   https://mega.co.nz/#!sdUxjSyZ!Uavyf6ozEQKDiAUg2NZG5zuOFdP58uqNOl7pVNh-884      รายชื่อทหารที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีสิทธิสอบปลายภาคเรียน
ในวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามสอบ ณ สนามสอบ สโมสรศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑   https://mega.co.nz/#!QEkXFDKT!GCxWSmpq_ZNQjDpP7peUdgCPycoCwrpa9D4SLMsge5I  ระดับประถมhttps://mega.co.nz/#!NElkWJCb!EEkswbM0z2mWCREnI6HH0ypyxoK0GKD5DUK2pedGZb0
 ระดับ ม.ต้นhttps://mega.co.nz/#!MBkCySoK!FAg_g8CAQaAEtk8uG8MQM_kSAPjqaCpyWFUPe2sSdLw
ระดับ ม.ปลาย https://mega.co.nz/#!4FEXkb7R!TjlBthO2wdYu3D-oOOxNWAGNO2653D5fNIR3vHkIFj4
ติดต่อประสานงานได้โดยตรง ส.ท.สุรเนช   เย็นอนงค์  เจ้าหน้าที่ กศน.บชร.๑  
 กองกำลังพล โทร.ทบ.๖๙๓๑๙ - ๒๐

กิจกรรมพบกลุ่ม


กิจกรรมพบกลุ่มของนักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ กศน.อ.เกาะจันทร์
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมไหว้ครู กศน. อ.เกาะจันทร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2557

                             ภาพกิจกรรม ไหว้ครู ของนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ บชร.๑
พิธีไหว้ครู ของนักศึกษา กศน. อ.เกาะจันทร์  เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๗ ณ ศาลาประชาคม อ.เกาะจันทร์
โดยมี ผอ.กศน.อ.เกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธีฯ

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอให้หน่วยดำเนินการดังนี้

- ส่งบัญชีรายชื่อและสรุปยอด ทหารกองประจำการที่เข้าสอบและขาดสอบ  ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖    เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มี.ค.๕๗  แยกตามระดับการศึกษา  ถึง กกพ.บชร.๑ ภายในวันที่  ๒๖ มี.ค.๕๖ 
- ตรวจสอบรายชื่อ ,กำกับดูแล และเน้นย้ำให้ทหารกองประจำการเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด  และส่งบัญชีรายชื่อพร้อมสรุปยอด ทหารกองประจำการที่เข้าสอบและขาดสอบ  ระบบ E-Exam ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของวันที่ ๒๑ มี.ค.๕๗  และ ๒๔ มี.ค.๕๗ แยกตามระดับการศึกษา  ถึง กกพ.บชร.๑  ภายในวันที่  ๒๖ มี.ค.๕๖ 
- กศน.อ.เกาะจันทร์   แจ้งกำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ เป็นต้นไป   ณ ศาลาประชาคม อ.เกาะจันทร์ 
- ให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน ตรวจสอบรายชื่อทหารกองประจำการที่ต้องสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖   ได้ที่ กกพ.บชร.๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และแจ้งให้ทหารกองประจำการที่ต้องสอบซ่อมเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด

แบบฟอร์มการรายงาน

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระบบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง

รายชื่อ สอบระบบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ขอให้หน่วยและครูประจำกลุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งให้ทหารกองประจำการตามบัญชีรายชื่อเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดและรายงานผลการเข้าสอบให้ กกพ.บชร.๑ ทราบด้วย

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อรายชื่อสอบe_exam.pdf

E-mail กศน.บชร.1  ::  education1.pvt@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ดาวนส์โหลด ตารางกรรมการคุมสอบ
วันที่ 8-9มี.ค.57

ม.ต้น
http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=299ตารางคุมสอบมต้น.pdf

ม.ปลาย

http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=325ตารางคุมสอบมปลาย.pdf
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
กำหนดการสอบ วันที่ 8-9 มี.ค.57 
ณ อาคารกีฬากาญจนภิเษก บชร.1
**ขอให้เจ้าหน้าที่ประสานงานของหน่วย**
ดำเนินการดังนี้
1.สำรวจรายชื่อทหารกองประจำการในสังกัดมีสิทธิสอบเท่าไร เข้าสอบจำนวนเท่าไร ขาดสอบจำนวนเท่าไร ส่งรายชื่อตามกำหนดที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว
2.แจ้งทหารกองประจำการให้เข้าสอบ


รายชื่อนักศึกษาและวิชาที่จะสอบ ม.ปลาย

รายชื่อนักศึกษาและวิชาที่จะสอบ ม.ต้น

รายชื่อนักศึกษา และวิชาที่จะสอบ ประถมศึกษา