วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระบบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง

รายชื่อ สอบระบบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ขอให้หน่วยและครูประจำกลุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งให้ทหารกองประจำการตามบัญชีรายชื่อเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดและรายงานผลการเข้าสอบให้ กกพ.บชร.๑ ทราบด้วย

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อรายชื่อสอบe_exam.pdf

E-mail กศน.บชร.1  ::  education1.pvt@gmail.com