วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ คณะครูประจำกลุ่ม กศน.บชร.๑ และนักศึกษา กศน. 
ทหารกองประจำการ  จำนวน  ๕๐  นาย เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม สร้างสำนึกความเป็นไทย
 (ไหว้ครู) ณ ศาลาประชาคม อ.เกาะจันทร์ โดยมีนักศึกษาทหารกองประจำการได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 ประเภทพานความคิดสร้างสรรค์  จำนวน  ๑  รางวัล