วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอให้หน่วยดำเนินการดังนี้

- ส่งบัญชีรายชื่อและสรุปยอด ทหารกองประจำการที่เข้าสอบและขาดสอบ  ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖    เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มี.ค.๕๗  แยกตามระดับการศึกษา  ถึง กกพ.บชร.๑ ภายในวันที่  ๒๖ มี.ค.๕๖ 
- ตรวจสอบรายชื่อ ,กำกับดูแล และเน้นย้ำให้ทหารกองประจำการเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด  และส่งบัญชีรายชื่อพร้อมสรุปยอด ทหารกองประจำการที่เข้าสอบและขาดสอบ  ระบบ E-Exam ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของวันที่ ๒๑ มี.ค.๕๗  และ ๒๔ มี.ค.๕๗ แยกตามระดับการศึกษา  ถึง กกพ.บชร.๑  ภายในวันที่  ๒๖ มี.ค.๕๖ 
- กศน.อ.เกาะจันทร์   แจ้งกำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ เป็นต้นไป   ณ ศาลาประชาคม อ.เกาะจันทร์ 
- ให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน ตรวจสอบรายชื่อทหารกองประจำการที่ต้องสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖   ได้ที่ กกพ.บชร.๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และแจ้งให้ทหารกองประจำการที่ต้องสอบซ่อมเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด

แบบฟอร์มการรายงาน

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระบบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง

รายชื่อ สอบระบบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ขอให้หน่วยและครูประจำกลุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งให้ทหารกองประจำการตามบัญชีรายชื่อเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดและรายงานผลการเข้าสอบให้ กกพ.บชร.๑ ทราบด้วย

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อรายชื่อสอบe_exam.pdf

E-mail กศน.บชร.1  ::  education1.pvt@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ดาวนส์โหลด ตารางกรรมการคุมสอบ
วันที่ 8-9มี.ค.57

ม.ต้น
http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=299ตารางคุมสอบมต้น.pdf

ม.ปลาย

http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=325ตารางคุมสอบมปลาย.pdf
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
กำหนดการสอบ วันที่ 8-9 มี.ค.57 
ณ อาคารกีฬากาญจนภิเษก บชร.1
**ขอให้เจ้าหน้าที่ประสานงานของหน่วย**
ดำเนินการดังนี้
1.สำรวจรายชื่อทหารกองประจำการในสังกัดมีสิทธิสอบเท่าไร เข้าสอบจำนวนเท่าไร ขาดสอบจำนวนเท่าไร ส่งรายชื่อตามกำหนดที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว
2.แจ้งทหารกองประจำการให้เข้าสอบ


รายชื่อนักศึกษาและวิชาที่จะสอบ ม.ปลาย

รายชื่อนักศึกษาและวิชาที่จะสอบ ม.ต้น

รายชื่อนักศึกษา และวิชาที่จะสอบ ประถมศึกษา