วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ดาวนส์โหลด ตารางกรรมการคุมสอบ
วันที่ 8-9มี.ค.57

ม.ต้น
http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=299ตารางคุมสอบมต้น.pdf

ม.ปลาย

http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=325ตารางคุมสอบมปลาย.pdf
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
กำหนดการสอบ วันที่ 8-9 มี.ค.57 
ณ อาคารกีฬากาญจนภิเษก บชร.1
**ขอให้เจ้าหน้าที่ประสานงานของหน่วย**
ดำเนินการดังนี้
1.สำรวจรายชื่อทหารกองประจำการในสังกัดมีสิทธิสอบเท่าไร เข้าสอบจำนวนเท่าไร ขาดสอบจำนวนเท่าไร ส่งรายชื่อตามกำหนดที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว
2.แจ้งทหารกองประจำการให้เข้าสอบ


รายชื่อนักศึกษาและวิชาที่จะสอบ ม.ปลาย

รายชื่อนักศึกษาและวิชาที่จะสอบ ม.ต้น

รายชื่อนักศึกษา และวิชาที่จะสอบ ประถมศึกษา