วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่  ๗ - ๘ ก.ค.๕๘ กศน.อ.เกาะจันทร์ ได้จัดกิจกรรมในหน่วยทหาร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาทหารองประจำการ จากสถาบันอาชีวะศึกษา ซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ และหลักฐานการขอจบหลักสูตร ทั้ง ๓  ระดับ (ประถม, ม.ต้น และ ม.ปลาย)