วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อนักศึกษาทหารกองประจำการที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ N - NET
                    สนามสอบ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559                   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

บัญชีรายชื่อนักศึกษา ผลัดที่ 2/57
รายชื่อนักศึกษาผลัดที่ 2/57 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา
รายชื่อนักศึกษาผลัดที่ 2/57 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักฐานนักศึกษาผลัดที่ 2/57 ระดับประถม และ ม.ต้น
หลักฐานนักศึกษาผลัดที่ 2/57 ระดับ ม.ปลาย