วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ ก.ย.๕๘ กศน.อ.เกาะจันทร์ จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียน นักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ สนามสอบ อาคารสโมสรศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ Facebookกองกำลังพล