วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

รายชื่อนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ ภาเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แยกกลุ่มการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
จ.ส.อ.ประสงค์  ปริปุรณะ
จ.ส.อ.ภูวนาท      วงเงิน
จ.ส.อ.อนุชิต    แก้วศรี
ร.ท.วิรัตน์   ถิ่นวงค์ม่อม
ส.ท.ปิยะศักดิ์    พันธุมาส
ส.อ.นครินทร์    พิลึกนา
ส.อ.วีระยุทธ  สมหมาย
จ.ส.อ.จอมจักร   ฉั่ววิเชียร
รายชื่อนักศึกษา กศน. ทหารกองประการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แยกกลุ่มการเรียนการสอน  ระดับ ม.ต้น
จ.ส.อ.จอมจักร   ฉั่ววิเชียร
จ.ส.อ.ประสงค์  ปริปุรณะ
ส.ท.ปิยะศักดิ์   พันธุมาส
ส.อ.นครินทร์   พิลึกนา
ส.อ.วีรยุทธ  สมหมาย
จ.ส.อ.อนุชิต   แก้วศรี
รายชื่อนักศึกษา กศน. ทหารกองประการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แยกกลุ่มการเรียนการสอน  ระดับ ประถมศึกษา