วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

แจ้งสอบ E-Exam  ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตังแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๗๓๐ สนามสอบ
 ศูนย์ กศน.อ.ระยอง  หน่วยสามารถ

DOWNLOAD 

รายชื่อดังนี้

https://mega.co.nz/#!Bt8QyQBJ!DrOXqMb8ofbkNtZd1yBJjIznJrtk8LFByMhn4oQ9iUM

และตรวจสอบรายชื่อทหารกองประจำการในสังกัดของหน่วย เข้ารับการสอบในวันเวลาดังกล่าว พร้อมจำหน่ายยอด ให้ กองกำลังพล ทราบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

สรุปผลการสอบปลายภาค ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามสอบ สโมสรศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
ฟังผลการสอบปลายภาค ๑/๕๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ วิชาบังคับ
สอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๑/๕๗ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ในวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ ในวันที่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗