วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

                        แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ n - net  ครั้งที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๑/๕๘
ซึ่งนักศึกษาที่มีรายชื่อต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ  (n net)  ในวันที่  ๑๖  ส.ค.๕๘  เวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๐๐   ณ    โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร   อ.เกาะจันทร์   จว.ชลบุรี และให้หน่วยจัดการศึกษา กศน.บชร.๑  สำรวจรายชื่อนักศึกษาฯ และแจ้งให้นักศึกษาทหารกองประจำการได้รับทราบ เพื่อเข้ารับการประเมิน
ดาวโหลด

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่  ๗ - ๘ ก.ค.๕๘ กศน.อ.เกาะจันทร์ ได้จัดกิจกรรมในหน่วยทหาร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาทหารองประจำการ จากสถาบันอาชีวะศึกษา ซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ และหลักฐานการขอจบหลักสูตร ทั้ง ๓  ระดับ (ประถม, ม.ต้น และ ม.ปลาย)