วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอให้หน่วยดำเนินการดังนี้

- ส่งบัญชีรายชื่อและสรุปยอด ทหารกองประจำการที่เข้าสอบและขาดสอบ  ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖    เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มี.ค.๕๗  แยกตามระดับการศึกษา  ถึง กกพ.บชร.๑ ภายในวันที่  ๒๖ มี.ค.๕๖ 
- ตรวจสอบรายชื่อ ,กำกับดูแล และเน้นย้ำให้ทหารกองประจำการเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด  และส่งบัญชีรายชื่อพร้อมสรุปยอด ทหารกองประจำการที่เข้าสอบและขาดสอบ  ระบบ E-Exam ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของวันที่ ๒๑ มี.ค.๕๗  และ ๒๔ มี.ค.๕๗ แยกตามระดับการศึกษา  ถึง กกพ.บชร.๑  ภายในวันที่  ๒๖ มี.ค.๕๖ 
- กศน.อ.เกาะจันทร์   แจ้งกำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ เป็นต้นไป   ณ ศาลาประชาคม อ.เกาะจันทร์ 
- ให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน ตรวจสอบรายชื่อทหารกองประจำการที่ต้องสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖   ได้ที่ กกพ.บชร.๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และแจ้งให้ทหารกองประจำการที่ต้องสอบซ่อมเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด

แบบฟอร์มการรายงาน