วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องไปสอบ E - Exam  ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามสอบ อ.เมืองระยอง
รายชื่อนักศึกษา ที่เข้าสอบและขาดสอบ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายงานยอดครูประจำกลุ่ม
     การสอบปลายภาคเรียน ของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๒ – ๑๓ มี.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๘๐๐ ณ สนามสอบ กองบัญชาการช่วยบรบที่ ๑