วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของนักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ
 เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงาน กศน.จว.ชลบุรี 

สรุปผลการสอบปลายภาค ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๗ - ๘  มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามสอบ สโมสรศรีอุทัย 
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑