วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

            ศูนย์ กศน.อ.เกาะจันทร์ ได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ICT) ให้แก่นักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ ๑/๕๘   เมื่อวันที่  ๒๒ – ๒๓  ส.ค.๕๘   เวลา ๐๙๐๐ –  ๑๖๐๐          ณ     ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์   โดยมีครูประจำกลุ่ม  จำนวน  ๘  นาย และนักศึกษาทหารกองประจำการ จำนวน  ๓๕  นาย เข้าร่วมโครงการฯ

พร้อมนักศึกษา  จำนวน ๓๕  นาย  เข้าร่วมโครงการฯ